torsdag, august 11

Enter Title

 

HUSORDENSREGLER
FOR
VESTVOLLHAGAN BORETTSLAG
 
 
MÅLSETTING:
 
HUSORDENSREGLENE SKAL SIKRE BEBOERNE I VESTVOLLHAGAN BORETTSLAG ET TRIVELIG OG GODT BOMILJØ
 
Generelt
 
1)      Andelseiere/fremleiere plikter å følge bestemmelsene i vedtektene, husordensreglene og parkeringsreglene. Andelseier er ansvarlig for at reglene overholdes av husstanden, leietakere og/eller andre personer som er gitt adgang til leiligheten og Vestvollhagan borettslags fellesområde, IKKE opptrer til sjenanse for andre beboere. (Husleielovens § 20, 21 og 22)
 
2)      Det skal være ro i leilighetene og på fellesområdene i tidsrommet 23.00 til 06.00. Ved spesielle anledninger kan dette fravikes under forutsetning av at nærmeste naboer er varslet på forhånd. Eventuelle klager skal rettes til vedkommende andelseier, hvis dette ikke er mulig skal klagen sendes skriftlig til styret.
 
3)      Andelseiere/fremleiere plikter å behandle boligen, eiendommen og fellesarealene med tilbørlig aktsomhet. Feil og mangler rapporteres skriftlig til styret.
 
4)      Andelseiere/fremleiere er ansvarlig for enhver skade på eiendom som er forårsaket av andelseier, fremleier, husstand og/eller personer som er gitt adgang til boligen. Andelseier er erstatningspliktig for enhver skade og forhold som oppstår som følge av overtredelse av husordensreglene eller mangel på annen aktsomhet. Blir ruter knust, påligger det andelseier å besørge nytt glass for egen regning, uansett skadens årsak.
 
5)      Gjentatte, grove overtredelser av husordensreglene gir styret i borettslaget rett til å gi andelseier/fremleier et salgspålegg etter borettslagslovens § 5-22, og eventuelt ved at borettslaget kan kreve tvangsfravikelse etter borettslagslovens § 5-23.
 
6)      Meldinger fra styret gjennom Vestvollhagan Nytt og/eller andre rundskriv skal gjelde på samme måte som husordensreglene.
 
7)      Styret kan uten varsel endre og/eller supplere husordensreglene.
 
8)      HUSHOLDNINGSAVFALL skal kun kastes i søppelcontainere.
Det er ikke tillatt å kaste søppel og/eller husholdningsavfall i hager eller på fellesområde.
Søppel fra innflytting/utflytting, store gjenstander og hageavfall skal ikke kastes i søppelcontainerne. Det skal levers hos ROAF, Bølerveien, Skedsmokorset.
(se www.roaf.no)
PAPIR skal kastes i papircontainerne.
 
 
10) Dyrehold er tillatt i borettslaget.
Hunder skal holdes i bånd. Det er forbudt å lufte hunder på borettslagets lekeplass og fotballbane. Eier skal sørge for at hunders etterlatenskaper ikke blir liggende igjen på borettslagets fellesområde eller på andre andelseieres ”private” område. Katteeiere må ta ansvar for sine katter. Katteeier er ansvarlig for å passe på katten sin, slik at den ikke er til sjenanse for andre. Dyr kan forlanges fjernet dersom det er til vesentlig sjenanse for andre beboere. Skriftlig klage leveres styret. 
 
Vedlikehold av leilighet
 
11) Andelseier plikter å utføre lettere vedlikehold selv.
a)      Vedlikehold/rengjøring av ventilasjonsanlegg, sluk på bad.
b)      Påse at vann til utekran er avstengt og tappet for vinteren.
c)      Skifte batteri i røykvarslere regelmessing og sørge for at brannslokningsapparatet er i orden og lett tilgjengelig. Feil på brannslokningsapparatet meldes skriftlig til styret.
d)     Balkonger/verandaer og takvindu skal holdes fri for snø.
e)      Gjerder skal vedlikeholdes av beboer. Det vil si at beboer skal skifte ut ødelagt gjerde og male det.
f)       Hekker skal klippes, skal ikke overstige 1,80 m.
g)      Vedlikehold av markiser, utvendige persienner, støttemur satt opp andelseier.
 
Tiltak som er søknadspliktige/meldeplikt
 
12) Tiltak som gjerde/skillevegger, plattinger, støttemur, planering av uteområde, biloppstillingsplass, montering av parabol og varmepumpe og lignende er søknadspliktige til styret.
a)      Søknaden skal være skriftlig og inneholde: tegninger av tiltaket, godkjenning fra naboer som blir berørt og hvem som skal utføre jobben.
b)      Gjerde skal ikke være over 90 cm, skillevegger skal ikke være over 1,8 m.
c)      Gjerde/hekk må ikke settes så langt ut at det strider med frisiktlinjer mot vei.
d)     Vedlikehold og reparasjoner er andelseier og fremtidige eier sitt ansvar. Nye eiere skal bli gjort oppmerksom på dette.
e)      Parabol med ytre diameter mindre enn 1 meter kan monteres. Parabolen skal lakkeres i husets farge.
f)       Plattinger skal ikke ligge høyere enn 0,5 meter fra eksisterende terreng. Plattingen må ikke være i strid med frisiktlinjer mot vei.
 
13)  Innsetting av ny inngangsdør, nye vindu, takvindu og ildsted skal meldes til styret.
a)      Ny inngangsdør skal være hvit.
b)      Meldingen skal være skriftlig og inneholde: Beskrivelse av tiltaket og hvem som skal utføre jobben.
c)      Ved innsettelse av ildsted skal tiltaket godkjennelse skriftlig av autorisert fagmann.
 
14)  Tiltak som påbygging/fasadeendringer er søknadspliktig til styret og skal godkjennes av generalforsamlingen.
a)      Søknaden skal være skriftlig og inneholde:
i)        Beskrivelse av tiltaket
ii)      Tegninger. Hva tegningene skal innholde finnes i Byggebok for Skedsmo kommune. (www.skedsmo.kommune.no/byggesak)
iii)    Kontakt Skedsmo kommune, Teknisk sektor og få tiltaket godkjent, evt få en bekreftelse på at tiltaket ikke er søknadspliktig hos kommunen.
iv)    Godkjenning fra berørte naboer
v)      Hvem som skal utføre jobben.
b)      Når tiltaket er godkjent av styret og kommunen skal det godkjennes av generalforsamlingen.
 
15) Tiltakene må utføres iht. gjeldende retningslinjert, slik at ikke eventuelle skader skyldes feilmontering eller lignende. Andelseier vil da stå ansvarlig for mulige følgeskader
 
16)  På større tiltak kan styret bestemme at det skal utføres befaring av uavhengig fagmann før tiltaket blir godkjent. Utlegg til befaring betales av andelseieren.
Styret kan pålegge at andelseier fjerner eller endrer på tiltak som ikke er godkjent av styret eller fraviker fra godkjennelsen.

 
Parkering
 
17) Parkering er ikke tillatt i borettslaget utenom anviste parkeringsplasser sammen med gyldig oblat synlig i bilen. Unntak fra dette forbudet er nødvendig synlig av og pålessing av varer/last som skal inn
eller ut. Maks 15 minutter.
 
18) Borettslaget har ikke mange parkeringsplassene derfor skal egen garasje eller biloppstillingsplass tilhørende hustype E, F og G som er godkjent av styret brukes. Det er ikke tillatt å opparbeide parkeringsplass ved boligen uten godkjenning av styret.
 
19)  a) Garasjen skal brukes til bil eller motorsykkel. Garasjen skal ikke brukes som bod eller parkering av tilhengere og lignende.
          b) Lading av elektrisk kjøretøy (bil, motorsykkel etc) er ikke tillatt i borettslagets felles garasjeannlegg.
 
20) Garasjen skal holdes låst, også når bilen ikke står parkert i den. Alle er ansvarlige for å hindre tyverier fra garasjene.
 
21) Andelseierne får utlevert parkeringsoblater etter behov som gjelder til gyldig utløpsdato.
Det er andelseiers ansvar å ha gyldig parkeringsoblat
 
22)Beboerne er ansvarlig for sine gjesters parkering.
 
23) Parkeringsplassen skal kun benyttes av personbiler (herunder varebiler, bobiler og lette lastebiler beregnet på persontransport).  Det er ikke tillatt med parkering av biler uten gyldige kjennemerke og tilhenger på parkeringsplassen, uten avtale med styret. Parkeringsplassen skal ikke benyttes som lagringsplass.
 
24) Dispensasjon fra parkeringsbestemmelsene kan bare gis av borettslagets styre.
 
25) Noen plasser på parkeringsplassen blir inndratt i perioden 1. november til 1. april. Det gjelder 2 plasser lengst inn på parkeringsplassen. Dette gjøres for å bedre framkommeligheten for snødeponering.
 
26) Parkering i strid med bestemmelsene medfører risiko for kontrollavgift. Ved gjentatte overtredelser av parkeringsreglene kan parkeringsbevis inndras og/eller kjøretøyet kan borttaues for eiers regning. 
 
 
 
 
 
Vestvollhagan borettslag
 
 
Revidert: 01.11.18